Skip to main content
Bahagian Hal Ehwal Pembangunan Pelajar & Alumni | Kampus Kejuruteraan                                   email 12 xxl bhepa_eng@usm.my  call FILL0 wght400 GRAD0 opsz48+604-599 5550
                                                                                                                                                                                                                                     facebook 7 xxl  twitter 4 xxl  5279112 camera instagram social media instagram logo icon

Pengenalan

VISI

Memupuk, membangun dan memperkasa graduan dengan atribut H.E.B.A.T (HOLISTIC, ENTREPRENEURAL, BALANCED, ARTICULATE, THINKING)

MISI

Mewujudkan satu ekossistem yang kondusif dalam memberi perkhidmatan, kebajikan dan pembangunan siswa untuk memperkasa bakat berlandaskan nilai teras APEX ke arah melahirkan pemimpin masa hadapan yang berfikiran global

OBJEKTIF

  • Memastikan aspek kebajikan dan perkhidmatan kepada siswa diberi keutamaan
  • Menyediakan program pembangunan sahsiah, kepimnpinan dan keusahawanan siswa yang berkesan
  • Sentiasa proaktif dan responsif kepada keperluan dan kehendak siswa
  • Memberi hak pengupayaan kepada siswa dalam pelaksanaan program siswa
  • Mewujudkan jaringan dan kerjasama antara Alumni dan Siswa
Pengenalan