Skip to main content

Pengenalan

VISI

Memupuk, membangun dan memperkasa graduan dengan atribut H.E.B.A.T (HOLISTIC, ENTREPRENEURAL, BALANCED, ARTICULATE, THINKING)

MISI

Mewujudkan satu ekossistem yang kondusif dalam memberi perkhidmatan, kebajikan dan pembangunan siswa untuk memperkasa bakat berlandaskan nilai teras APEX ke arah melahirkan pemimpin masa hadapan yang berfikiran global

OBJEKTIF

  • Memastikan aspek kebajikan dan perkhidmatan kepada siswa diberi keutamaan
  • Menyediakan program pembangunan sahsiah, kepimnpinan dan keusahawanan siswa yang berkesan
  • Sentiasa proaktif dan responsif kepada keperluan dan kehendak siswa
  • Memberi hak pengupayaan kepada siswa dalam pelaksanaan program siswa
  • Mewujudkan jaringan dan kerjasama antara Alumni dan Siswa
Pengenalan